UCHWAŁA NR II/5/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 21 ust. 1 usatwy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego nastepujących radnych:

- Lucjan Kożuchowski,

- Jan Saciuk,

- Witold Terebun,

- Adam Tobota,

- Barbara Terpiłowska,

- Olga Pogrebniak,

- Marek Patkowski,

- Jan Weremijewicz,

- Kazimierz Tobota,

- Wiesław Kochanowski,

- Andrzej Kałanczyński.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) inwestycji w zakresie:

a) dróg gminnych i ulic,

b) wodociągów i kanalizacji,

c) infrastruktury ochrony środowiska,

d) utrzymanie czystości i porzadku w gminie,

e) infrastruktury komunikacyjnej,

f) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowo-uzdrowiskowej,

g) promocji gminy i jej walorów,

h) współpracy przygranicznej.

3) ochrony środowiska oraz przyrody,

4) rolnictwa, leśnictwa oraz łowiectwa,

5) lokalnego transportu zbiorowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wyboryu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-11