Uchwała nr XXV/151/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2005 Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 770 złotych.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w wysokości 4,00 zł.

§ 3. Tabela punktowych i kwotowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/67/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2006r..

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXV_151_06_zal.pdf (PDF, 18,94 KB) Podgląd załącznika

    TABELA PUNKTOWYCH I KWOTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA (Załącznik do Uchwały Nr XXV/151/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006 roku)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26