Uchwała Nr XXV/144/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik

    Na podstawie art. 92 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, zm z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760) Rady Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 142/98 Zarządu Gminy Mielnik z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy w Mielniku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26