UCHWAŁA NR XXVI/154/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 6 lipca 2006 roku

 

w sprawie wyposażenia w majątek Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 102, poz. 1055, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123,; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96,Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje.

§ 1. Wyposaża się Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku w następujący majątek:

- samochód osobowy - Renault Espace rok produkcji 1995 nr nadwozia VF8J635250R525658 nr rejestracyjny BSI J594.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-07-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-25