Uchwała Nr XXVII/158/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 września 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia cen i opłat za wodę dostarczaną z ujęcia wody zlokalizowanego w Mielniku

     Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1.

1. Ustala się dla wszystkich odbiorców wody na wniosek Wójta następujące ceny oraz opłaty w wysokościach:

- cena 1m3 wody - 1,55 zł,

- opłata stała od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczałtowych od podłączenia - 1,17 zł,

2. Cena i opłata wymieniona w ust. 1 nie zawiera podatku VAT i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2007 roku.

§ 2.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych gminy.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-20