Uchwała nr XXV/149/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 175 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1475), w związku z art. 17 ust .1 pkt 13 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26