Uchwała Nr XXV/143/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42.947zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6260 - 40.000zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 2030 - 947zł

Dział 852 - rozdział 85214 § 2010 - 2.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.947zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6260 - 40.000zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 3260 - 947zł

Dział 852 - rozdział 85214 § 3110 - 2.000zł

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi "Krawczanka" oraz zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-133/06 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych i Nr FB.II.BB.3011-174/06 środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 592.200zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 - 592.200zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 592.200zł

Dział 600 - rozdział 60014 § 2320 - 145.000zł

Dział 600 - rozdział 60014 § 6620 - 372.200zł

Dział 700 - rozdział 70005 § 4270 - 50.000zł

Dział 700 - rozdział 70005 § 4300- 10.000zł

Dział 750- rozdział 75023 § 4270 - 15.000zł

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany zakresu robót na drodze Radziwiłłówka - Grabarka. Środki przeznacza się na: dotację dla starostwa na przebudowę i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy zgodnie z zawartą umową, prace prowadzone w "Topolinie" oraz planowany remont w budynku byłego kina i prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.

§ 3. Wprowadza się zmany w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 11.213.215zł

2) Wydatki ogółem: 14.727.822zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXV_143_06_zal.pdf (PDF, 32,04 KB) Podgląd załącznika

    Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. (Załącznik do Uchwały Nr XXV/143/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006r.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26