UCHWAŁA NR II/4/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik.

     Na podstwie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Powołuje w skład Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich następujących radnych:

- Maria Boguszewska,

- Barbara Terpiłowska,

- Marek Patkowski,

- Wiesław Kochanowski,

- Jerzy Terebun,

- Andrzej Kałanczyński.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) edukacji publicznej, w tym:

a) przedszkola,

b) szkolnictwa podstawowego,

c) szkolnictwa gimnazjalnego.

2) kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3) promocji gminy,

4) ochrony zdrowia,

5) pomocy społecznej i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

6) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,

7) ochrony przeciwpopożarowej, przeciwpowodziowej oraz środowiska i przyrody,

8) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/3/02 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wyboru Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-11