UCHWAŁA NR II/12/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr17, poz.128,Nr181, poz.1337) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, nr 187, poz.1381)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.798zł

 

 Dział 758 - rozdział 75801 § 2920  -

 4.565zł

 Dział 758 - rozdział 75802 § 2750  -

 21.233zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.798zł

 

 Dział 600 - rozdział 60016 § 4270  -

 4.632zł

 Dział 600 - rozdział 60016 § 6050  -

 21.166zł

Zmian dokonano na podstawie pism Ministra Finansów NrST3-4822-1/2006 i NrST3-4822-22g/2006 w sprawie zwiększenia dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz zwiększenia subwencji oświatowej.

§ 2. Wprowadza się zmany w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały- zwiększenie na zadanie z poz. 12 budowa ulicy Zaszkolnej wraz z kanałem burzowym.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 11.678.527zł

2) Wydatki ogółem: 15.193.134zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-11