UCHWAŁA NR II/11/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 roku

 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i 1218, Nr 187, poz. 1381) uchwala, się co nastepuje:

§ 1. Nadaje się Urzędowi Gminy Mielnik statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-12