UCHWAŁA NR XIII/56/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.200zł

Dział 801 – rozdział 80101 § 2708 – 28.651zł
Dział 801 – rozdział 80101 § 2709 – 9.549zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 42.953zł

Dział 751 – rozdział 75101 § 2010 – 55zł
Dział 758 – rozdział 75801 § 2920 – 42.898zł


Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 42.953zł

Dział 751 – rozdział 75101 § 4300 – 55zł
Dział 801 – rozdział 80101 § 6050 – 42.898zł


Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2008r. oraz informacji Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin. Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia zakresu robót z zadania inwestycyjnego- zagospodarowanie nieruchomości Zespołu Szkół w Mielniku.,

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 12.133.428zł
Wydatki ogółem: 14.248.783zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-03