UCHWAŁA NR XIII/59/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik

    Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 181, poz.1292) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, wprowadza się następującą zmianę :

1)  § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Gminy Mielnik do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów- do dnia 15 października danego roku szkolnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XIII/59/08 (uchwała) (PDF, 65,64 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIII/59/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-03