UCHWAŁA NR XIV/64/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 73, poz. 1218) oraz art. 17 ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. Nr 249, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę miejscową pobiera się na terenie miejscowości: Maćkowicze, Mielnik, Niemirów, Osłowo, Sutno, Wajków.

2. Stawka opłaty miejscowej wynosi 1,00 zł za każdy dzień pobytu.

§ 2. 1. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach wymienionych w § 1.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

§ 4. Opłatę miejscowa pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, sanatoria, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe (kempingi) oraz wynajmujące kwatery lub domy letniskowe.

§ 5. 1. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy lub wpłacają do kasy Urzędu Gminy Mielnik do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano pobrania opłaty.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10 % pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/116/01 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 60, poz. 1172).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-04-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-21