UCHWAŁA NR XIV/65/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 18 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowycho kwotę: 2.931zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - 2.931zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 2.931zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 - 2.931zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.BB.3011-72/08 w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 721.900zł

Dział 600 – rozdział 60014 § 6620 – 500.000zł
Dział 754 – rozdział 75421 § 4810 – 1.900zł
Dział 900 – rozdział 90001 § 6050 – 220.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 721.900zł

Dział 600 – rozdział 60014 § 2710 – 150.000zł
Dział 600 – rozdział 60014 § 6300 – 550.000zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 6050 – 20.000zł
Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 1.900zł


§ 3. Zestwienie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 12.137.859zł
2) Wydatki ogółem: 14.253.214zł
3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-04-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-21