UCHWAŁA NR XIX/84/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych w 2009r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przyjmuje się do realizacji w 2009r. następujące zadania:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 9592B Adamowo- Wilanowo- wykonanie nawierzchni bitumicznej.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 9591B na odcinku Radziwiłłówka- Grabarka- wykonanie nawierzchni bitumicznej.

§ 2. W budżecie gminy na 2009r. zostaną zabezpieczone środki finansowe niezbędne do wykonania zadań w wysokości:

  1. Na zadanie wymienione w § 1 ust. 1- 1.876.960 zł
  2. Na zadanie wymienione w § 1 ust. 2- 2.091.470 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 84/08 (uchwała) (PDF, 60,72 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/84/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych w 2009r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25