UCHWAŁA NR XIX/85/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/76/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku (Dz. Urz. WP. Nr 154, poz. 2043; z 2005 r. Nr 207, poz. 2364; z 2007 r. Nr 85 poz. 684) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie :

" 9) ustawy z dnia7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 134, poz. 850)

2) w § 6 ust. 1tiret 2 otrzymuje brzmienie:

" – ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 134, poz. 850)

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W ośrodku tworzy się jednoosobowe stanowisko do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych a także ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy zgodnie z:
1) art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z póź. zm.
2) art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
3) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmienionej ustawą z dnia 27 czerwca 2008r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 85/08 (uchwała) (PDF, 70,05 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/85/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25