UCHWAŁA NR XIX/86/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu"

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Mielnik przystepuje do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" jako członek zwyczajny - przedstawiciel sektora publicznego Stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§ 2. Reprezentację gminy w Stowarzyszeniu powierza się Beacie Jonio-Nikitorowicz.

§ 3. Gmina przystepuje do Stowarzyszenia na czas nieokreślony – umożliwiający realizację zobowiązań zaciągniętych przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 86/08 (PDF, 66,13 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/86/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-26