UCHWAŁA NR XIX/87/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2009-2010 programu pt. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na lata 2009-2010 program pt. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 87/08 (uchwała) (PDF, 63,22 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/87/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2009-2010 programu pt. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25