UCHWAŁA NR XV/67/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 973, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/101/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1723) wprowadza się zmianę dodając pkt. 14 w § 4 w brzmieniu:

    " 14) dystrybucja i sprzedaż paliw i gazu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-05-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-26