UCHWAŁA NR XV/68/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 973, Nr 173, poz. 1218) w związku z §2 pkt. 2 oraz §3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222; Nr 160, poz. 1343, z 2006r. Nr 38, poz. 261; z 2008r. Nr 73, poz. 430) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 860 złotych.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w wysokości 5,00 złotych.

§ 3. Tabela punktowych i kwotowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/151/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008r..

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XV/68/08 (uchwała) (PDF, 66,3 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XV/68/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku

  • XV/68/08 (załącznik) (PDF, 53,25 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały nr XV/68/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 maja 2008 r. (TABELA PUNKTOWYCH I KWOTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-05-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-26