UCHWAŁA NR XVII/74/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 139), zmienionego uchwałą Nr X/59/04 z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz.705), uchwałą Nr XIV/78/04 z dnia 29 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2045 i uchwałą Nr XXII/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 336) wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział XI otrzymuje następujące brzmienie

"Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy".

§ 91. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków co drugi poniedziałek, a jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 900 do 1100. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 92.1. Skargi na działalność Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych kierowane są do Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady przekazuje skargę Komisji Rewizyjnej, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

3. Komisja Rewizyjna swoje stanowisko wyraża w formie opinii.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada opinię Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi.

5. Rada Gminy po rozpatrzeniu dokumentacji związanej z badaniem skargi zajmuje stanowisko w formie uchwały.

6. O sposobie załatwienia skargi przez Radę zawiadamia się skarżącego.

§ 93.1. Wnioski których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady przekazuje się Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący może skierować wniosek do zaopiniowania przez Komisje Rady lub Wójta.

3. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady.

4. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.

§ 94. Skargi i wnioski obywateli, do rozpatrywania i załatwiania których właściwa jest Rada Gminy rejestruje się w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez stanowisko obsługujące Radę.

2) rozdział XII "Postanowienia końcowe" otrzymuje brzmienie.

§ 95. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3) załącznik Nr 5 "Wykaz jednostek organizacyjnych" – otrzymuje brzmienie

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku
4. Zespół Szkół w Mielniku
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Gminy Mielnik, nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29