UCHWAŁA NR XVII/76/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.


     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 99.000zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 0750 – 3.000zł
Dział 756 – rozdział 75615 § 0460 – 7.500zł
rozdział 75616 § 0360 – 8.000zł
§ 0500 – 15.000zł
Dział 758 – rozdział 75814 § 0920 – 20.000zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 2010 – 6.500zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 2010 – 23.000zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 – 16.000zł


Zmian planu dochodów w dziale 852 dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-221/08 w sprawie wdrożenia  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Nr FB.II.BB.3011-269/08 - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz FB.II.MC.3011-206/08 na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pozostałe zwiększenia dotyczą własnych dochodów budżetowych.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 99.000zł

Dział 010 – rozdział 01030 § 2850 – 500zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4210 – 8.000zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4210 – 6.000zł
§ 4700 – 500zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 3110 – 23.000zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 16.000zł
Dział 921 – rozdział 92109 § 2480 – 45.000zł


§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 246.020 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:        12.547.091zł
2) Wydatki ogółem:         14.662.446zł
3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29