UCHWAŁA NR XVII/77/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia  27 sierpnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Mielnik


Na podstawie art.14 ust.5  oraz w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917) oraz art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Mielnik w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami), są realizowane bezpłatnie w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za  świadczenia  przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Mielnik  pobiera się opłatę w wysokości 50 złotych miesięcznie.

      2. Opłata , o której mowa w ust. 1, obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków oraz kosztów prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/32/99 Rady Gminy w Mielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w Gminnym Przedszkolu w Mielniku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XVII/77/08 (uchwała) (PDF, 66,54 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVII/77/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29