UCHWAŁA NR XVII/81/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Odkryj Region Podlaski"


     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 5000 złotych na realizację zadania pn. "Odkryj Region Podlaski".

       2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w 2009 roku na wspólny rachunek w terminie 14 dni od dni podpisania przez Lidera Projektu z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XVII/81/08 (uchwała) (PDF, 65,76 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVII/81/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Odkryj Region Podlaski"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29