UCHWAŁA NR XX/93/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 z 2008r.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112 z 2008r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000zł

Dział 754 – rozdział 75411 § 6300 – 15.000zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000zł

Dział 754 – rozdzizł 75411 § 6620 – 15.000zł

Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dowodzenia i łączności. Zadanie będzie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:   12.668.144zł
Wydatki ogółem:    14.783.499zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24