UCHWAŁA NR XX/94/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603: zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369; Nr 220, poz. 1412) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 8/1, położonej w Adamowie z przeznaczeniem na stację bazową GSM.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XX/94/08 (uchwała) (PDF, 60,77 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XX/94/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24