UCHWAŁA NR XX/99/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Gminy.

     Na podstawie art. 21 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. w związku z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielnik przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2008r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 287, poz. 2879/ Rada Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Dokonać wyboru radnego Saciuk Wiesława Kazimierza do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24