Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2010 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
III/8/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mielnik do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach
III/7/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
III/6/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
III/5/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy
III/4/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
III/3/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy
III/2/10
z 17 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
I/1/10
z 10 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XXXVI/168/10
z 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
XXXVI/167/10
z 5 listopada 2010r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
XXXVI/166/10
z 5 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXXVI/165/10
z 5 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
XXXVI/164/10
z 5 listopada 2010r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.
XXXV/163/10
z 29 września 2010r.
w sprawie zapewnienia środków do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pt. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" oraz "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu"
XXXV/162/10
z 29 września 2010r.
w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
XXXV/161/10
z 29 września 2010r.
w sprawie w sprawie poboru podatków od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
XXXV/160/10
z 29 września 2010r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
XXXV/159/10
z 29 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXXV/158/10
z 29 września 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXIV/157/10
z 6 sierpnia 2010r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik
XXXIV/156/10
z 6 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXXIII/155/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mielnik.
XXXIII/154/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXXIII/153/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
XXXIII/152/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowy Korczyn województwo świętokrzyskie
XXXIII/151/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXXIII/150/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Mielnik na obwody głosowania
XXXIII/149/10
z 25 czerwca 2010r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik
XXXIII/148/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie gminy Mielnik
XXXIII/147/10
z 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014
XXXII/146/10
z 27 kwietnia 2010r.
w sprawie programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
XXXII/145/10
z 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXXII/144/10
z 27 kwietnia 2010r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XXXI/143/10
z 26 marca 2010r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
XXXI/142/10
z 26 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXXI/141/10
z 26 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
XXX/140/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie użyczenia Gminie Nurzec- Stacja nieruchomości z przeznaczeniem na realizację gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nurzec- Stacja
XXX/139/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/96/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik.
XXX/138/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Homoty
XXX/137/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XXX/136/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mielnik na lata 2009-2032"
XXX/135/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
XXX/134/10
z 23 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2010-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-22