Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2018 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VIII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
IV/21/18 27.12.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
IV/20/18 27.12.2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2019 rok
IV/19/18 27.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
IV/18/18 27.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
IV/17/18 27.12.2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik
IV/16/18 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
IV/15/18 27.12.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029
III/14/18 12.12.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem”
III/13/18 12.12.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
III/12/18 12.12.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik
III/11/18 12.12.2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
III/10/18 12.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
II/9/18 27.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
II/8/18 27.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
II/7/18 27.11.2018 w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy
II/6/18 27.11.2018 w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy
II/5/18 27.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
II/4/18 27.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
II/3/18 27.11.2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
I/2/18 23.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
I/1/18 23.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
XXXIII/229/18 05.10.2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
XXXIII/228/18 05.10.2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik
XXXIII/227/18 05.10.2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
XXXIII/226/18 05.10.2018 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. ,,Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik„.
XXXIII/225/18 05.10.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXXIII/224/18 05.10.2018 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis
XXXIII/223/18 05.10.2018 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXXIII/222/18 05.10.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029
XXXIII/221/18 05.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXXII/220/18 24.08.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, położonych na terenie Gminy Mielnik.
XXXII/219/18 24.08.2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XXXII/218/18 24.08.2018 w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na cieku "Rubinek" w miejscowości Mielnik
XXXII/217/18 24.08.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXXII/216/18 24.08.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik
XXXII/215/18 24.08.2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik
XXXII/214/18 24.08.2018 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
XXXII/213/18 24.08.2018 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mielnik
XXXII/212/18 24.08.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029
XXXII/211/18 24.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXXI/210/18 29.06.2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXXI/209/18 29.06.2018 w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
XXXI/208/18 29.06.2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami na terenie Gminy Mielnik
XXXI/207/18 29.06.2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz określenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Mielniku
XXXI/206/18 29.06.2018 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Mielniku
XXXI/205/18 29.06.2018 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku
XXXI/204/18 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXXI/203/2018 29.06.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym na terenie Gminy Mielnik
XXXI/202/18 29.06.2018 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania
XXX/201/18 25.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
XXX/200/18 25.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony
XXX/199/18 25.05.2018 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania
XXX/198/18 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
XXX/197/18 25.05.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXX/196/18 25.05.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2017 rok
XXX/195/18 25.05.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok
XXX/194/18 25.05.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029
XXX/193/18 25.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXX/192/18 25.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXIX/191/18 30.03.2018 w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXIX/190/18 30.03.2018 w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XXIX/189/18 30.03.2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik
XXIX/188/18 30.03.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik.
XXIX/187/18 30.03.2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik
XXIX/186/18 30.03.2018 w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
XXIX/185/18 30.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
XXIX/184/18 30.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik
XXIX/183/18 30.03.2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2018 r.
XXIX/182/18 30.03.2018 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXIX/181/18 30.03.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029
XXIX/180/18 30.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXVIII/179/18 02.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony
XXVIII/178/18 02.02.2018 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022"
XXVIII/177/18 02.02.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032
XXVIII/176/18 02.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXVIII/175/18 02.02.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
XXVIII/174/18 02.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Województwa Podlaskiego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-02-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-07