XXXIII/229/18

Uchwała Nr XXXIII/229/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 października 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.223 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.:Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/214/8 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

"8) odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2-5;"

2. W § 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

"9) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w § 1."

3. W § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do jednostki wymienionej w § 1;"

4. W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXIII/229/18 (PDF, 100,8 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/229/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-16