6/16

Zarządzenie Nr 6/16
Kierownika Urzędu

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

     Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 352) zarządzam co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mielnik udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

§ 2. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Wójt Gminy Mielnik;
2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
3) pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie internetowej gminy niż BIP, wymaga zachowania warunków określonych w ust. 1.

§ 3. 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej gminy;
2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym wymaga zachowania warunków określonych w §2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wójt Gminy Mielnik ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej gminy, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

§ 5. Podmiot wykorzystując i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Wójta ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

§ 6. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowiącego utwór bądź bazę danych, do których prawa pierwotnie przysługują podmiotom innym niż Wójtowi Gminy Mielnik może być wykonywane pod warunkiem, że nie narusza prawa:

1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r. poz. 666);
2) ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402);
3) ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1410).

2. Wójt Gminy Mielnik zapewnia możliwość swobodnego wykorzystywania utworu lub baz danych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub baz danych, w całości lub części oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów do których przysługują mu prawa autorskie pierwotne, pod warunkiem że nie narusza to ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7. Ustanawia się wzór wniosku o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia zgodnie z  załącznikiem do zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom referatów oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 6/16 (PDF, 222,34 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 6/16 Kierownika Urzędu z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-23