Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

TYTUŁ SPRAWY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Finansowy

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) – edytowalna wersja jest dostępna  na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
  • formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. (85) 65 65 861
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu

Referat Finansowy, pokój nr 23, tel. (85) 65 65 870

OPŁATY

Brak opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski składa się w terminach:

1) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
2) od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
2) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 27 listopada 2018 r. w  sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta uważa się osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 27 listopada 2018 r. w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) stawka zwrotu w 2019 roku wynosi 1,00 zł.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Kasperuk - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2012-03-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-05