Zarządzenie Nr 86/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2016 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18.03.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2016 roku.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowi regulamin otwartego konkursu ofert na realizację Programu, zgodnie z treścią w załączniku.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

1. Piot Wysocki - przewodniczący Komisji,
2. Ewa Klimaszewska - zastępca przewodniczącego Komisji,
3. Anna Terebun - członek Komisji.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 86/16 (PDF, 237,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-29