243/18

Zarządzenie Nr 243/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r.,poz. 2232;Dz.U. z 2018 r.,poz.130), art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434; Dz.U. z 2018 r., poz. 107, 138) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18.03.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowi regulamin otwartego konkursu ofert na realizację Programu, zgodnie z treścią w załączniku.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

  1. Tomasz Gorochowicz - przewodniczący Komisji,
  2. Emilia Śnieżko - zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. Ewa Klimaszewska - członek Komisji.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 243/18 (PDF, 227,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 243/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-03-20