274/18

Zarządzenie Nr 274/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 września 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005 roku, Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

     Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, ze zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 5 i § 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik nadanego Zarządzeniem Nr 5/15 z dnia 1 czerwca 2015 roku zm. Zarządzenie Nr 15/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) nowe brzmienie otrzymuje § 2 ust. 2:

2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a) pracownicy referatu spraw organizacyjnych i obywatelskich,
b) pracownicy referatu wnioskującego o zatrudnienie pracownika.

2) w § 3 ust. 7 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się:

„w zamkniętej kopercie z nazwą naboru.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 274/18 (PDF, 99,83 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 274/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 września 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005 roku, Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-09-12