279/18

Zarządzenie Nr 279/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018.994 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3741 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki o nr 806 i 807 położone w obrębie gruntów wsi Pawłowicze, bliżej opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 279/18 (PDF, 176,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 279/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-09-26