284/18

Zarządzenie Nr 284/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2016r poz. 1579 i poz. 1948; zm  z 2017r poz. 730 i poz. 935) w związku z art 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r poz. 1390) i uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szcegółowych warunków jego funkcjonawania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r  poz. 447) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w następującym składzie:

  1. Barbara Hackiewicz - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku,
  2. Damian Michał Sypek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
  3. Barbara Skrzypczyńska - pielęgniarka GOZ w Mielniku,
  4. Igor Mironkiewicz - KPP w Siemiatyczach - dzielnicowy w gm. Mielnik,
  5. Barbara Marzena Warszycka - Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielniku,
  6. Anna Kuderska - kurator specjalista w Zespole Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§ 2. W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący zgodnie z porozumieniem.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 187/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy

Piotr Wysocki

Załączniki do treści

  • 284/18 (PDF, 99,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 284/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Sekretarz Gminy Piotr Wysocki

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-17