287/18

Zarządzenie Nr 287/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r".

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1669) oraz Uchwały XXIII/226/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.„ Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik” w 2018 roku.

§ 2. Dokumentacja konkursowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

1) Piotr Wysocki - przewodniczący Komisji,
2) Emilia Śnieżko - zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Anna Terebun - Borkowska - członek Komisji.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 287/18 (PDF, 374,49 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 287/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r". (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-29