289/18

Zarządzenie Nr 289/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika do ZARZĄDZENIA NR 287/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 października 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r".

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1669) oraz Uchwały XXIII/226/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik” zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1do Zarządzenia Nr 287/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2018 r. wprowadza sie nastepujące zmiany:

a) w punkcie 10 ustala się zmianę terminu składania ofert do dnia 14.11.2018 roku do godz.11:00,
b) w punkcie 11 ustala się zmianę terminu otwarcia ofert na dzien 14.11.2018 roku o godz. 11:15.

§ 2. W szczegółowych warunkach konkursu ofert na realizację: „Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r." wprowadza się nastepujące zmiany:

a) w § 8 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie. Kopertę należy opatrzyć danymi składającego ofertę, oraz napisem: „PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W GMINIE MIELNIK W 2018 R. „Nie otwierać przed dniem 14.11.2018 roku. ”
b) w § 9 ustala się zmianę terminu złożenia oferty na dzień 14.11.2018 r do godziny 11:00.
c) w § 10 ustala się zmianę terminu otwarcia ofert na dzien 14.11.2018 roku o godz. 11:15.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 289/18 (PDF, 393,09 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 289/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do ZARZĄDZENIA NR 287/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 października 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r". (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-30