60/19

Zarządzenie Nr 60/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 30 września 2019 roku

Na podstawie Uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dokonania oceny i zaopiniowania wniosków złożonych w terminie do dnia 30 września 2019 r. przez wnioskodawców ubiegających się o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, powołuję Komisję w składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący Komisji,
2) Emilia Śnieżko - członek Komisji,
3) Małgorzata Radziszewska - członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ostatecznego terminu składania wniosków;
2) odrzucenie wniosków złożonych po terminie;
3) wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia wniosków w terminie 7 dni, gdy Komisja uzna to za zasadne;
4) ostateczną ocenę złożonych wniosków;
5) przedstawienie pisemnej opinii dotyczącej złożonych wniosków wraz z propozycją kwot stypendiów sportowych, wysokości bądź rodzaju nagród oraz form wyróżnień w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków.

§ 3. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wysokie osiągnięcia sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
2) reprezentowanie gminy w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych,
3) zdobycie medalu w różnego rodzaju imprezach w dziedzinie sportu,
4) zajęcie I,II,III miejsca w rozgrywkach organizowanych przez organizacje sportowe,
5) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, bądź w szczególny sposób promujące Gminę Mielnik.

§ 4. Do rozpatrzenia i oceny wniosków wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

§ 5. Opinia Komisji o liczbie przyjętych wniosków i wysokości oraz rodzaju przyznanych stypendiów, nagród i wyróznień stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, nagrody, wyróżnienia przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 60/19 (PDF, 102,93 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 30 września 2019 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-09-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-09-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-09-26