Uchwała Nr XII/71/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art.  226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  IV/14/15  Rady  Gminy  Mielnik  z dnia 30 stycznia  2015  roku  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XII/71/16 (PDF, 334,08 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/71/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-04