Uchwała Nr XIII/82/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2016 r.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 zm. z 2015 r., poz. 397, poz. 774, poz. 1505) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z 2007 r.) oraz  Uchwały Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1368), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);
2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);
3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BPM w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych);
4) Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych);
5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy  złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

 

Załączniki do treści

  • XIII/82/16 (PDF, 102,29 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/82/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Bukrewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-03-22