Uchwała Nr XIV/89/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków (j.t. Dz. U. z 2015r. poz 139) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę na dostawę wody, określonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XIV/89/16 (PDF, 191,06 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-05-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-05-25