XIX/102/16

Uchwała Nr XIX/102/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. z 2016r. poz. 1579), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139, zm. Dz.U. z 2015r. poz. 1893, Dz.U. z 2016r. poz. 1250) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków, określoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.12.2016r. do 30.11.2017r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XIX/102/16 (PDF, 192,46 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-22