XIX/103/16

Uchwała Nr XIX/103/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2016-2032"

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579) uchwala się co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2016-2032" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXX/136/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mielnik na lata 2009-2032".

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XIX/103/16 (PDF, 2,75 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2016-2032" (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-22