XX/111/16

Uchwała Nr XX/111/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XX/111/16 (PDF, 178,05 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XX/111/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-03