XX/113/16

Uchwała Nr XX/113/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy z dnia  27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2017 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XII/71/16  Rady  Gminy  Mielnik  z dnia 29 stycznia  2016  roku  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XX/113/16 (PDF, 352,84 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XX/113/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-03