UCHWAŁA NR XX/96/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia  19 grudnia 2008 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

     Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238,Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r Nr 145, poz.917) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik, stanowiący następujące załączniki :

1) Załącznik Nr 1 – Dodatek motywacyjny,
2) Załącznik Nr 2 – Dodatek funkcyjny,
3) Załącznik Nr 3 – Dodatek za warunki pracy,
4) Załącznik Nr 4 – Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) Załącznik Nr 5 – Dodatek mieszkaniowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2009 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24