UCHWAŁA NR III/5/10
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 43- §47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319; zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045; z 2006r. Nr 25, poz. 336; z 2008r. Nr 215, poz. 2197; z 2009r. Nr 183, poz. 1962) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje w skład Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich następujących radnych:

Tobota Kazimierz,
Mormol Maciej,
Boguszewska Maria,
Pogrebniak Olga,
Pytel Sławomir,
Drozdowski Stanisław,
Jonio Zbigniew.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) edukacji publicznej, w tym:
a) przedszkola,
b) szkolnictwa podstawowego,
c) szkolnictwa gimnazjalnego,
2) kultury, sportu i rekreacji,
3) turystyki i ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
6) ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego,
7) ochrony środowiska i przyrody,
8) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
9) promocji gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • III/5/10 (PDF, 62,2 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-21