Uchwała Nr XXX/138/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Homoty

     Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z § 12 ust.1 statutu sołectwa Homoty nadanego uchwałą Nr X/57/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2004 r. załącznik Nr 7 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 704) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Homoty.
2.  Ustala się termin wyborów na dzień 10 marca 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwie Homoty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXX/138/10 (PDF, 103,69 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/138/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Homoty

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-26